Trung tâm hỗ trợ

EeziePay

  1. Nhấp vào “ĐĂNG NHẬP”
  2. Nhập “Tên Đăng Nhập” và “Mật Khẩu”, sau đó nhấp vào “ĐĂNG NHẬP”
  3. Nhấp vào “GỬI TIỀN”
  4. Chọn phương thức “Eeziepay” tại Gửi Tiền Trực Tuyến
  5. Nhập số tiền muốn gửi, ví dụ: 300 (ba trăm nghìn đồng)
  6. Chọn ngân hàng để gửi tiền
  7. Bỏ qua mục “Mã Khuyến Mãi” (Ngoại trừ khuyến mãi lần gửi tiền đầu tiên vào trang)
  8. Nhấp “XÁC NHẬN”
  9. Một lần nữa, nhấp “OK” để xác nhận thông tin gửi tiền
  10. Nhấp “XÁC NHẬN” để được chuyển đến trang chuyển khoản của ngân hàng trực tuyến hoặc nhấp “QUAY LẠI” để sửa đổi thông tin giao dịch gửi tiền.
  11. Bước tiếp theo vui lòng đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến để thực hiện chuyển khoản. Lưu ý: Quý Khách cần nhập mã OTP do ngân hàng cung cấp qua tin nhắn để hoàn tất xác nhận giao dịch.
  12. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại”Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi”
  13. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào tài khoản chính tại M88.

EeziePayMoMo

   1. Nhấp vào “ĐĂNG NHẬP”
   2. Nhập “Tên Đăng Nhập” và “Mật Khẩu”, sau đó nhấp vào “ĐĂNG NHẬP”
   3. Nhấp vào “GỬI TIỀN”
   4. Chọn phương thức “Eeziepay Momo” tại Gửi Tiền Di Động
   5. Nhập số tiền muốn gửi vào mục “Số Tiền Gửi”, ví dụ: 1000 (Một triệu đồng)
   6. Bỏ qua mục “Mã Khuyến Mãi” (Ngoại trừ đây là lệnh gửi tiền đầu tiên vào trang)
   7. Nhấp vào “XÁC NHẬN”
   8. Một lần nữa, nhấp “OK” để xác nhận thông tin gửi tiền
   9. Nhấp “XÁC NHẬN” để được chuyển đến trang chuyển tiền của MoMo hoặc nhấp “QUAY LẠI” để sửa đổi thông tin giao dịch gửi tiền
   10. Tại đây, vui lòng lưu lại mã có dạng chữ và số. Mã này sẽ được dùng để điền vào mục “Lời Nhắn” trong ứng dụng Momo sau đó. Trường hợp đang vào trang bằng thiết bị di động thì lưu thêm mã QR vào máy bằng cách bấm vào nút “Lưu mã QR” (Quý Khách sẽ cần tải mã này lên ứng dụng Momo sau đó)
   11. Tiếp theo, mở ứng dụng MoMo để thực hiện chuyển tiền
   12. Đăng nhập với thông tin tài khoản MoMo của quý khách
   13. Nhấp chức năng “Quét Mã” sau khi đăng nhập thành công vào MoMo
   14. Tiến hành Quét Mã QR hiển thị trên màn hình máy tính của mình. Hoặc bấm vào biểu tượng ở góc phải phía trên màn hình (ảnh dưới) để tải ảnh QR code mà trước đó Quý Khách đã lưu về thiết bị di động của mình
   15. Trong phần nội dung, luôn luôn phải điền mã đã lưu ở Bước 10 vào mục “Lời Nhắn”. Sau đó nhấp “Chuyển Tiền”
   16. Nhấp “Xác nhận” nếu thông tin gửi đã chính xác
   17. Nhập mật khẩu của ví MoMo để hoàn tất giao dịch
   18. Giao dịch thành công
   19. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào ví “Tài Khoản Chính” tại M88.
   20. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại “Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi”

TruePayMoMo

 1. Nhấp vào “ĐĂNG NHẬP”
 2. Nhập “Tên Đăng Nhập” và “Mật Khẩu”, sau đó nhấp vào “ĐĂNG NHẬP”
 3. Nhấp vào “GỬI TIỀN”
 4. Chọn phương thức “Truepay Momo” tại Gửi Tiền Di Động
 5. Nhập số tiền muốn gửi vào mục “Số Tiền Gửi”, ví dụ: 1000 ( Một triệu đồng)
 6. Chọn “Mã Khuyến Mãi” (nếu đây là lệnh gửi tiền đầu tiên)
 7. Nhấp vào “XÁC NHẬN”
 8. Một lần nữa, nhấp “OK” để xác nhận thông tin gửi tiền
 9. Nhấp “XÁC NHẬN” để được chuyển đến trang chuyển tiền của MoMo hoặc nhấp “QUAY LẠI” để sửa đổi thông tin giao dịch gửi tiền
 10. Tại đây, vui lòng lưu lại mã có dạng chữ và số. Mã này sẽ được dùng để điền vào mục “Lời Nhắn” trong ứng dụng Momo sau đó. Trường hợp đang vào trang bằng thiết bị di động thì lưu thêm mã QR vào máy bằng cách bấm vào nút “Lưu mã qr” (Quý Khách sẽ cần tải mã này lên ứng dụng Momo sau đó)
 11. Tiếp theo, mở ứng dụng MoMo để thực hiện chuyển tiền
 12. Đăng nhập với thông tin tài khoản MoMo của quý khách
 13. Nhấp chức năng “Quét Mã” sau khi đăng nhập thành công vào MoMo
 14. Tiến hành Quét Mã QR hiển thị trên màn hình máy tính của mình. Hoặc bấm vào biểu tượng ở góc phải phía trên màn hình (ảnh dưới) để tải ảnh QR code mà trước đó Quý Khách đã lưu về thiết bị di động của mình
 15. Trong phần nội dung, luôn luôn phải điền mã đã lưu ở Bước 10 vào mục “Lời Nhắn”. Sau đó nhấp “Chuyển Tiền”
 16. Nhấp “Xác nhận” nếu thông tin gửi đã chính xác
 17. Nhập mật khẩu của ví MoMo để hoàn tất giao dịch
 18. Giao Dich thành công
 19. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào ví “Tài Khoản Chính” tại M88.
 20. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại “Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi”

Truepay

 1. Nhấp vào “ĐĂNG NHẬP”
 2. Nhập “Tên Đăng Nhập” và “Mật Khẩu”, sau đó nhấp vào “Đăng nhập”
 3. Nhấp vào “Gửi Tiền”
 4. Chọn phương thức gửi tiền trực tuyến “Truepay”
 5. Nhập số tiền muốn gửi, ví dụ: 1000 (Một triệu đồng)
 6. Chọn ngân hàng để gửi tiền
 7. Chọn “Mã Khuyến Mãi” (nếu đây là lần gửi tiền đầu tiên vào trang)
 8. Nhấp “XÁC NHẬN”
 9. Một lần nữa, nhấp “OK” để xác nhận thông tin gửi tiền
 10. Nhấp “XÁC NHẬN” để được chuyển đến trang chuyển khoản của ngân hàng trực tuyến hoặc nhấp “QUAY LẠI” để sửa đổi thông tin giao dịch gửi tiền.
 11. Bước tiếp theo là đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến để thực hiện chuyển khoản. Lưu ý: Quý Khách cần nhập mã OTP do ngân hàng cung cấp qua tin nhắn để hoàn tất xác nhận giao dịch.
 12. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào ví “Tài Khoản Chính” tại M88.
 13. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại “Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi”

FastPay

 1. Nhấp vào “ĐĂNG NHẬP”
 2. Nhập “Tên Đăng Nhập” và “Mật Khẩu”, sau đó nhấp vào “ĐĂNG NHẬP”
 3. Nhấp vào “GỬI TIỀN”
 4. Nhấp vào mục “GỬI TIỀN” và chọn phương thức gửi tiền trực tuyến FastPay
 5. Nhập số tiền muốn gửi, ví dụ: 300 (ba trăm nghìn đồng)
 6. Chọn ngân hàng để gửi tiền
 7. Bỏ qua mục “Mã Khuyến Mãi” (Ngoại trừ khuyến mãi lần gửi tiền đầu tiên vào trang)
 8. Nhấp “XÁC NHẬN”
 9. Một lần nữa, nhấp “OK” để xác nhận thông tin gửi tiền
 10. Nhấp “XÁC NHẬN” để được chuyển đến trang chuyển khoản của ngân hàng trực tuyến hoặc nhấp “QUAY LẠI” để sửa đổi thông tin giao dịch gửi tiền.
 11. Bước tiếp theo vui lòng đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến để thực hiện chuyển khoản
 12. Lựa chọn ngân hàng
 13. Nhập mã OTP
 14. Giao dịch thành công
 15. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại”Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi”
 16. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào tài khoản chính tại M88.

Wealthpay

 1. Nhấp vào “ĐĂNG NHẬP”
 2. Nhập “Tên Đăng Nhập” và “Mật Khẩu”, sau đó nhấp vào “ĐĂNG NHẬP”
 3. Nhấp vào “GỬI TIỀN”
 4. Nhấp vào mục “GỬI TIỀN” và chọn phương thức gửi tiền trực tuyến WealthPay
 5. Nhập số tiền muốn gửi, ví dụ: 300 (ba trăm nghìn đồng)
 6. Chọn ngân hàng để gửi tiền
 7. Bỏ qua mục “Mã Khuyến Mãi” (Ngoại trừ khuyến mãi lần gửi tiền đầu tiên vào trang)
 8. Nhấp “XÁC NHẬN”
 9. Một lần nữa, nhấp “OK” để xác nhận thông tin gửi tiền
 10. Nhấp “XÁC NHẬN” để được chuyển đến trang chuyển khoản của ngân hàng trực tuyến hoặc nhấp “QUAY LẠI” để sửa đổi thông tin giao dịch gửi tiền.
 11. Bước tiếp theo là đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến để thực hiện chuyển khoản
 12. Nhập mã OPT và nhấp “Chấp Nhận”
 13. Giao dịch thành công
 14. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại”Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi”
 15. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào tài khoản chính tại M88.

Paylah88

 1. Nhấp vào “ĐĂNG NHẬP”
 2. Nhập “Tên Đăng Nhập” và “Mật Khẩu”, sau đó nhấp vào “ĐĂNG NHẬP”
 3. Nhấp vào “GỬI TIỀN”
 4. Nhấp vào mục “GỬI TIỀN” và chọn phương thức gửi tiền trực tuyến Paylah88
 5. Nhập số tiền muốn gửi, ví dụ: 300 (ba trăm nghìn đồng)
 6. Chọn ngân hàng để gửi tiền
 7. Bỏ qua mục “Mã Khuyến Mãi” (Ngoại trừ khuyến mãi lần gửi tiền đầu tiên vào trang)
 8. Nhấp “XÁC NHẬN”
 9. Một lần nữa, nhấp “OK” để xác nhận thông tin gửi tiền
 10. Nhấp “XÁC NHẬN” để được chuyển đến trang chuyển khoản của ngân hàng trực tuyến hoặc nhấp “QUAY LẠI” để sửa đổi thông tin giao dịch gửi tiền.
 11. Bước tiếp theo là đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến để thực hiện chuyển khoản Thời gian sẽ đếm ngược từ 90 giây
 12. Nhập mã OTP và nhấp “Chấp Nhận”
 13. Giao dịch thành công
 14. Vui lòng kiểm tra tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại”Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi”
 15. Sau khi chuyển khoản thành công, tiền gửi sẽ được cập nhật vào tài khoản chính tại M88.

SMARTPAY

 1. Nhấp vào “ĐĂNG NHẬP”
 2. Nhập “Tên Đăng Nhập” và “Mật Khẩu”, sau đó nhấp vào “ĐĂNG NHẬP”
 3. Nhấp vào “GỬI TIỀN”
 4. Chọn phương thức “SMARTPAY” tại Gửi Tiền Trực Tuyến
 5. Nhập số tiền muốn gửi và chọn ngân hàng giao dịch mà Quý Khách sẽ chuyển tiền từ danh sách lựa chọn ngân hàng. Nhấp “XÁC NHẬN”
 6. Xem lại chi tiết tiền gửi của Quý Khách và sau đó nhấp “OK” để xác nhận thông tin gửi tiền
 7. Nhấp “XÁC NHẬN” để được chuyển đến trang chuyển khoản của ngân hàng trực tuyến hoặc nhấp “QUAY LẠI” để sửa đổi thông tin giao dịch gửi tiền.
 8. Bước tiếp theo vui lòng đăng nhập vào ngân hàng trực tuyến để thực hiện chuyển khoản
 9. Nhập mã số OTP vừa nhận và nhấp “Xác Nhận”
 10. Giao dịch thành công
 11. Số tiền sẽ được ghi có và hiển thị trên tình trạng giao dịch gửi tiền và lịch sử gửi tiền tại “Các Giao Dịch Gần Nhất Của Tôi”