Lựa chọn ngân hàng

Tiền tệ ưu tiên:

GỬI TIỀN TRỰC TUYẾN - Tối Thiểu: 30 - Tối Đa: 50,000

CHUYỂN KHOẢN - Tối Thiểu: 30 - Tối Đa: 50,000

RÚT TIỀN - Tối Thiểu: 30 - Tối Đa: 50,000

GỬI TIỀN TRỰC TUYẾN - Tối Thiểu: 50 - Tối Đa: 50,000

GỬI TIỀN DI ĐỘNG - Tối Thiểu: 50 - Tối Đa: 3,000

CHUYỂN KHOẢN - Tối Thiểu: 50 - Tối Đa: 300,000

THẺ TIỀN MẶT - Tối Thiểu: 50 - Tối Đa: 50,000

RÚT TIỀN - Tối Thiểu: 50 - Tối Đa: 300,000

GỬI TIỀN TRỰC TUYẾN - Tối Thiểu: 100,000 - Tối Đa: 200,000,000

CHUYỂN KHOẢN - Tối Thiểu: 100,000 - Tối Đa: 300,000,000

RÚT TIỀN - Tối Thiểu: 100,000 - Tối Đa: 500,000,000

GỬI TIỀN TRỰC TUYẾN - Tối Thiểu: 250 - Tối Đa: 500,000

CHUYỂN KHOẢN - Tối Thiểu: 250 - Tối Đa: 1,000,000

RÚT TIỀN - Tối Thiểu: 250 - Tối Đa: 230,000

GỬI TIỀN TRỰC TUYẾN - Tối Thiểu: 100,000 - Tối Đa: 100,000

CHUYỂN KHOẢN - Tối Thiểu: 100,000 - Tối Đa: 300,000

Mobile Deposit - Min: 50 - Max: 3,000

Withdrawal - Min: 200,000 - Max: 300,000